Políticas de Privacidad y Protección de Datos

Polítiques de Privadesa i Protecció de Dades

l. POLÍTIQUES DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Respectant el que estableix la legislació vigent , Hormigon365 (d'ara endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa
Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les següents normes:
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades (RGPD).
La Llei Org ànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecci ó de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD) .
La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci ó i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals
El responsable del tractament de les dades personals recollides a Hormigon365 és: Hormigon365 sl, proveïda de NIF/CIF: B72827991 i inscrit a: Registre Mercantil de Barcelona Hormigon365 sl (d'ara endavant, Responsable del tractament). Les vostres dades de contacte són les següents: Trva Corts 280, 08029 Barcelona . Telèfon de contacte: 931943237 . Email de contacte: info@hormigon365.es

Registre de Dades de Caràcter Personal
En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals demanades per Hormigon365, mitjançant els formularis estesos a les vostres pàgines quedaran incorporats i seran tractats al nostre fitxer per tal de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Hormigon365 i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi als formularis que aquest empleni, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d'aplicació l' excepció prevista a l'article 30.5 del RGPD, es manté un registre d'activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes al RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals
El tractament de les dades personals de l'Usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l'article 5 del RGPD i a l'article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:
Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.
Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims .
Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades. Principi de limitació del termini de conservació : les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se'n garanteixi la seguretat i confidencialitat.
Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals
Les categories de dades que es tracten a Hormigon365 són únicament dades identificatives. En cap cas , es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals
La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Hormigon365 es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics .
L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l' ús del Lloc Web.
En les ocasions en què l'Usuari hagi de poder facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació no per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se us informarà en cas que l' emplenament d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que aquests siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada .

Fins del tractament a què es destinen les dades personals
Les dades personals són recollides i gestionades per Hormigon365 amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l'Usuari o el manteniment de la
relació que s'estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.
Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'objecte social de Hormigon365, així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per a adequar el Contingut ofert a l'Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegaci o pel Lloc Web.
En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre la finalitat específica del tractament a què es destinaran a les dades personals; és a dir, de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada.
Períodes de retenció de les dades personals
Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: 12 mesos, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.
En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l' usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l'Usuari no seran compartides amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l' Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d'edat
Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys ñ us podran atorgar el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals de forma lícita per Hormigon365. Si es tracta d'un menor de 14 anys , serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà àlcit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat .

Secret i seguretat de les dades personals
Hormigon365 es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades .
El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l'Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.
No obstant això, com que Hormigon365 no pot garantir la inexpugnabilitat d'internet ni l'absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l'usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.Seguint el que estableix l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual us faci accessible la informació .

Drets derivats del tractament de les dades personals
L'Usuari podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia a dels drets digitals:
Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si Hormigon365 està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que Hormigón365 hagi realitzat o realitzi, així com, entre altres, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.
Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
Dret de supressió ( \"el dret a l'oblit\"): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l'Usuari hagi retirat el consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari s'oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals s'han de suprimir en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació en un menor de 14 anys . A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació , haurà d' adoptar mesures raonables per informar els responsables que estan tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les vostres dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l'exactitud de les dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l'usuari s'hagi oposat al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
Dret d'oposició : És el dret de l'Usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per Hormigon365.
Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat dels seus perfils. dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.
Així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència \"RGPD-www.cocoisabella.com\", especificant:
Nom, cognoms de l'usuari i còpia del DNI. En els casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació que es vol accedir. Domicili a efectes de notificacions.
Data i signatura del sol·licitant.
Tot document que acrediti la petició que formula.
Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt es podrà enviar a la següent adreça i /o correu electrònic : Adreça postal : Trva Corts 280, 08029 Barcelona
Correu electrònic : info@hormigon365.es


Enllaços a llocs web de tercers
El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Hormigon365, i que per tant no són operats per Hormigon365. Els titulars d'aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions davant de l'autoritat de control
En cas que l'Usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s'estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular, a l'Estat on tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya , l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Cal que l'Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament hi pugui procedir en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del Lloc Web implicarà l'acceptació de la Política de Privadesa del mateix.
Hormigon365 es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades . Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privadesa no seran notificats de forma explícita a l'Usuari. Es recomana a l'Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.
Aquesta Política de Privadesa va ser actualitzada per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d' aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Aquest document de Política de Privadesa d'un lloc web ha estat creat mitjançant el generador de plantilla de política de privadesa web gratis online el dia 25/04/2023 .INFORMACIO SOBRE COOKIES

1. Què és una galeta ?
Una Cookie és un petit o fitxer de text que un lloc web, app o una altra plataforma que emmagatzema al teu ordinador, tauleta, telèfon intel·ligent o qualsevol altre dispositiu similar, amb informació sobre la teva navegació o ús, com una etiqueta que identifica el teu dispositiu. Les galetes són necessàries per exemple per facilitar la navegació i conèixer la manera com interactuen els usuaris amb les plataformes, de manera que puguin ser millorades. També són molt útils per poder oferir publicitat segons les preferències de l'usuari, així com per a altres finalitats que es detallen més endavant . Les galetes no dónen al teu ordinador o dispositiu.
Quan parlem de "Cookies" també ens referim a altres tecnologies similars d'instal·lació i /o recollida d'informació en o sobre el teu dispositiu (com ara flash cookies, web beacons o bugs, píxels, HTML5 (d'emmagatzematge) local ), i tecnologies SDK per a formats app. Així mateix, el terme “ Cookies ” també resulta d' aplicació a l'ús de tècniques de fingerprinting, és a dir, aquelles tècniques de combinació de informació que ens ajuden a identificar el teu dispositiu.De vegades, aquestes tecnologies funcionen de manera conjunta amb cookies per recopilar i emmagatzemar informació , bé per proporcionar-te certes funcionalitats o serveis a la nostra plataforma, o bé per mostrar-te publicitat a les plataformes de tercers, tenint en compte la teva navegació.
Aquesta explicació és una mostra general del que s'entén per galetes a mers efectes informatius. Les galetes que utilitzem de manera específica es detallen al panell de configuració de galetes accessible a la nostra Plataforma.2. Quins tipus de galetes hi ha?
Si us plau, revisa aquesta secció que proporciona una visió general de la tipologia de galetes que es poden utilitzar en un entorn en línia.
En funció del propietari de les galetes, es poden classificar en:
a. Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien a l'ordinador o dispositiu de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel mateix editor, i des del qual s'ofereix la plataforma o servei sol·licitat per l'usuari.
b. Cookies de tercer: Són aquelles que s'envien a l'ordinador o dispositiu de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.
En funció de la finalitat de la Cookie, es poden classificar en:
a. Cookies estrictament necessàries (tècniques ): Són aquelles que permeten a l'usuari la navegacio través d' una pagina web , plataforma o aplicacio i la utilizacio de les diferents opcions o serveis que hi existeixin com, per exemple, controlar el trànsit , identificar dades o la sessió, accedir a seccions o continguts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d'una comanda, gestionar el pagament, controlar el frau vinculador a la seguretat del servei, utilitzar elements de seguretat durant la navegació , realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, emmagatzemar continguts per a la difusión de vídeos o so, habilitar continguts dinàmics ( per exemple, animació de càrrega d'un text o imatge) o compartir continguts a través de xarxes socials. Les cookies tècniques , en ser estrictament necessàries, es descarreguen per defecte quan permetin mostrar la plataforma o prestar el servei sol·licitat per l'usuari.
b. Galetes de funcionalitat o personalització : Aquestes galetes són aquelles que permeten recordar información perquè l'usuari accedeixi al servei o plataforma amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d'altres usuaris, com, per exemple, l'idioma, el nombre de resultats a mostrar quan l'usuari realitza una cerca , l'aspecte o contingut del servei en funció del tipus de navegador usat per l'usuari o de la regió des de la qual accedeix al servei, etc. El fet de no acceptar aquestes galetes pot generar un rendiment lent de la pàgina web o recomanacions mal adaptades.
c. Cookies d'anàlisi : Són aquelles que permeten quantificar el nombre d' usuaris, les seccions visitades a la plataforma i com interactuen amb la mateixa, per així realitzar el mesurament i anàlisi estadistica de la utilització que fan els usuaris, a fi d'introduir millores en funció de l' anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris de la plataforma o servei .
d. Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l' observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix. Aquestes galetes permeten la gestió , de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs directament o en col·laboració amb tercers.

3. Per a què s'utilitzen les Cookies a la nostra Plataforma?
Les Cookies són una part essencial de com funciona la nostra Plataforma. L'objectiu principal de les nostres galetes és que la teva experiència de navegacio sigui més còmoda i eficient . Per exemple, són utilitzades per recordar les teves preferències (idioma, països , etc.) durant la navegació i en futures visites. També usem les nostres galetes per millorar els nostres serveis i Plataforma contínuament, així com per poder oferir publicitat personalitzada segons els teus hàbits de navegacio .
La informació recollida a les Cookies ens permet, a més , millorar la nostra Plataforma mitjançant estimacions sobre dades estadístiques i patrons d'ús (nombre de visites, seccions més visitades , temps de visita, etc.), conèixer de manera estadística com interactuen els usuaris amb la Plataforma per tal de millorar els nostres serveis, així com per adaptar la Plataforma als teus interessos individuals, l'acceleració de les cerques, etc.
De vegades, podrem utilitzar Cookies per obtenir informació que ens permeti mostrar des de la nostra Plataforma, les plataformes de tercers, o per qualsevol altre mitjà, publicitat basada en l'anàlisi dels teus hàbits de navegació ( productes visitats, seccions consultades, etc.).
En tot cas, a les Cookies que utilitzem nosaltres mai no emmagatzemem informació sensible com contrasenyes, dades de targeta de crèdit o dèbit, etc.

4. Com puc gestionar l'ús de Cookies en aquesta Plataforma?
Al panell de configuracio de Cookies accessible en tot moment a la nostra Plataforma podreu obtenir tota la informaci sobre les Cookies utilitzades per aquesta Plataforma, juntament amb la informació sobre el propòsit , durada i gestió (pròpia o per tercers) de cadascuna, perquè puguis gestionar l'activació i desactivació de l'ús d'aquelles galetes que no són estrictament necessàries per al funcionament de la Plataforma.
Alternativament, si esteu navegant per internet, podeu deshabilitar al vostre navegador l'ús de Cookies. T'indiquem la manera de fer-ho als navegadors més populars :
• Google Chrome
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Safari
Aquesta possibilitat d'evitar l'ús de galetes es pot dur a terme en qualsevol moment.
Si us plau, tingueu en compte que tant la vostra gestió del panell de configuració de galetes com la vostra opció de rebutjar les galetes és específica per a cada navegador que utilitzeu. Per tant, si opteu per configurar les galetes d'una manera en un dispositiu i voleu que la vostra opció s'apliqui de manera similar a un altre dispositiu, haureu d'activar la mateixa opció per a aquest altre dispositiu.
Com a pas addicional, pel que fa a les Cookies de tercers amb la finalitat de proporcionar publicitat basada en els teus interessos, si us plau tingues en compte que certs tercers poden ser membres d'algún dels següents programes autoreguladors de publicitat comportamental online, amb les corresponents opcions de exclusió voluntària:
- Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/
- Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Qui utilitza la informació emmagatzemada a les galetes?
La informació emmagatzemada a les Cookies de la nostra Plataforma és utilitzada exclusivament per nosaltres, a excepció d'aquelles identificades a la secció 2 com “ Cookies de tercers ” , que són utilitzades i gestionades per entitats externes per proporcionar-nos serveis dirigits a millorar els nostres serveis i l'experiència de l'usuari en navegar a la nostra Plataforma. Més informació al panell de configuració de galetes accessible en tot moment a la nostra Plataforma.

Per obtenir informació detallada sobre el tractament de les teves dades personals en la nostra col·laboració amb tercers i aquells subjectes a transferències internacionals de dades, et recomanem que llegeixis la nostra Política de Privadesa accessible a la nostra Plataforma, i les politiques de privadesa/configuracions de privadesa d'aquests tercers col·laboradors accessibles a través de les seves plataformes.

info@hormigon365.es
© HORMIGÓN 365, S.L.
+34 611 555 111
Aviso Legal
newsletter