Què és el FORMIGÓ CEL·LULAR I COM ES FABRICA

Què és el Formigó Cel·lular Curat a Autoclau

El Formigó Cel·lular Curat a Autoclau és el resultat de la barreja de Sorra de sílici molt pura, ciment, calç, aigua, i un agent expansiu en una molt baixa proporció (0,5%). Barrejats aquests elements, es generen per reacció química milions de bombolles o cèl·lules d'aire, que són dosificats automàticament en un rigorós procés industrial i sotmesos a un curat a alta pressió a l'autoclau.

És un material totalment totalment ecològic. Les matèries primes utilitzades són d'origen mineral, de fonts naturals; i al ser barrejades amb l'agent expansor (pols d'òxid d'alumini) són tractades i com a resultat s'obté un material petri que té moltes petites bombolles d'aire (o cèl·lules) incomunicades entre sí.

És un material de construcció destinat tant a l'obra de petites dimensions com de grans proporcions, i és produït a partir de només matèries primeres naturals.

Gràcies a la seva estructura cel·lular, el formigó cel·lular curat amb autoclau adquireix unes característiques superiors. La principal característica i que dóna més valor afegit al material és el gran aïllament i confort tèrmic que genera dins dels habitatges, a més de tenir una molt bona inèrcia tèrmica. Aquesta característica fa que tingui una gran eficiència a nivell energètic, repercutint en lestalvi en el consum tant de calefacció com d’aire condicionat. Tan és així que aquest material permet ser utilitzat com a capa única, podent així estalviar l'ús de qualsevol altre material aïllant.

Altres característiques rellevants del formigó cel·lular curat en autoclau és la transpirabilitat, una gran resistència al foc, una gran capacitat aïllant acústica, la seva lleugeresa i la sostenibilitat mediambiental.

Una breu Història del formigó cel.lular

El formigó cel·lular curat a Autoclau és un material de construcció inventat entre finals del 1800 i principis del 1900. Concretament va ser l'arquitecte suec Johan Axel Ericsson que el 1924, en passar el el formigó cel·lular per l’Autoclau, va descobrir que el material adquiria una estructura cristal·lina diferent al Formigó Cel·lular no tractat a Autoclau, i com a resultat, adquiria una sèrie d'avantatges físics, entre ells, dos dels més notoris: un millor aïllament tèrmic com a material i una major resistència mecànica.

Abans d'arribar al descobriment de l'HCCA hi va haver una sèrie d'intents d'aconseguir materials que fossin resistents a nivell estructural i que alhora tinguessin un bon aïllament tèrmic.

Primer W. Michaelis (Alemanya 1880), després El txec Hoffman el 1889, i més tard Aylsworth i Dyer el 1914 que van usar l'alumini com a agent expansor.

Però va ser el 1924 que l'arquitecte Johan Axel Eriksson va descobrir que la barreja d'aigua, calç, sorra de silici, ciment i un percentatge inferior al 0,5% d'òxid d'alumini (pols d’alumini) en passar-ho per la màquina d'Auto-clavat (sotmetre el material a alta pressió pressió i vapor d'aigua a 180ºC) guanyava resistència i el material gairebé no perdia volum, no es contreia. Aquest sistema de curat amb autoclau va fer que el material millorés molt més les seves característiques comparat amb el curat a temperatura ambient.

Com es fabrica

El formigó cel·lular curat en autoclau és un material obtingut exclusivament de matèries minerals naturals.

Les primeres matèries principals per a la seva obtenció són la Calç, el ciment i la sorra. Aquests elements contenen òxid de calci i òxid de silici, necessaris en l'obtenció del formigó cel·lular curat en autoclau. La calç s'obté del ciment, i per aportar la sílice es fa servir la sorra de quars, l'escòria, la cendra i els residus ceràmics. És necessari un agent expansiu en una proporció molt baixa (0,5%), i per generar aquesta reacció d'expansió es fa servir la pols d'òxid d'alumini.

Tots aquests elements es necessiten amb una granulometria extra fina, i per poder-los tenir en aquesta granulometria, cal processar-ho amb un molí de boles.

Totes aquestes matèries primeres processades són unides en un tanc amb aigua amb un agitador intern. Aquest agitador intern es fa servir per assegurar que el contingut sigui homogeni. Un cop s'ha agitat fins que s'ha aconseguit una massa aquosa uniforme, és abocat al motlle, on se li aplica un vibrat d'alta freqüència que elimina la formació de bombolles de mida gran i així aconseguir una homogeneïtat total del motlle.

Un cop abocat al motlle, es passa a una sala de precurat on es deixa reposar algunes hores fins que endureixi suficientment per ser desencofrada. S'obté així una mena de coca que permet fer els talls laterals i transversals per obtenir els blocs. Aquesta maquinària de tall de precisió té un error màxim de mig mil·límetre.

Un cop fets els talls tenim el producte semi-acabat. A aquest producte se li fa el curat per autoclau. El curat amb autoclau és de 10 a 12 hores a una pressió de 10-12 bars i temperatura de 180 ºC.

El curat en autoclau produeix a la massa porosa una reacció higrotèrmica en què es varia la seva estructura, formant una estructura de vidres de forma i composició determinats que li confereixen al formigó cel·lular aquesta resistència mecànica superior i totes les altres qualitats de resistència al foc, transpirabilitat al vapor, etc. La seva estructura és gairebé igual a la de la Tobermorita.

Les diferents densitats que es poden aconseguir (des de 350 kg/m³ fins a 650 kg/m³) en el procés de producció del formigó cel·lular dependran de la dosificació que es faci de les diferents matèries primeres.

Després del curat dels blocs a l'autoclau, aquests agafen un color gris molt clar, i ja tindrem el producte definitiu i preparat pel seu embalatge.

Avantatges i característiques

El HCCA, Formigó Cel·lular Curat en Autoclau o AAC en anglès, Autoclaved Air Concrete, és un material que té moltes característiques i avantatges que el converteixen en una de les millors opcions per la construcció.

Les obres amb formigó cel·lular curat en autoclau d’YTONG tenen com a resultat una reducció en els costos i temps de construcció. Menor cost de transport i emmagatzematge, disminució de requeriment de mà d'obra, cubicació precisa i control de materials, màxim aprofitament del material amb baixa producció de runes, menor inversió en fonamentació i menors costos en materials de terminació (estucs, etc.) . A més, no requereix aïllament tèrmic addicional.

És un material que protegeix la salut dels operaris durant l'execució de l'obra (no emet COV –components orgànics volàtils-) i la dels usuaris finals de l'habitatge o edifici.

Construccions saludables, ecològiques i de baix consum. Té tot el necessari per a qualsevol projecte que tinguis pensat.

 • AÏLLAMENT I CONFORT TÈRMIC

La bona inèrcia tèrmica del formigó cel·lular és la responsable del confort climàtic a l'interior de l'habitatge, que garanteix una temperatura agradable i estable tant a l'estiu com a l'hivern.

És un material massís i homogeni amb propietats isotròpiques que permet minimitzar i fins i tot eliminar els ponts tèrmics.

La seva alta resistència tèrmica contribueix a l'estalvi per una banda perquè permet construir murs d'una sola capa sense necessitat d'aïllament addicional, i de l'altra perquè les despeses de calefacció i refrigeració es veuen reduïdes considerablement.
primer pis de la casa PNG

 • ESTALVI DE COSTOS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

png fundació de la casa
El formigó cel·lular d'YTONG compleix àmpliament les directives europees d'eficiència energètica a l'edificació.

La seva eficiència energètica està composta per diversos factors:
png fundació de la casa
Casa seccional PNG
— La inèrcia tèrmica és responsable del confort climàtic a l'interior de les construccions, reduint significativament la necessitat d'equips de climatització.

— La seva alta resistència tèrmica permet construir murs d'una sola capa sense necessitat d'aïllament addicional ni barreres de vapor a cap de les zones climàtiques.

L'aïllament repartit, l'homogeneïtat del material i les solucions constructives minimitzen i fins i tot eliminen els ponts tèrmics.

Té una alta velocitat de construcció.

 • TEMPS D'EXECUCIÓ D'OBRA:

El procés de construcció amb formigó cel·lular curat en autoclau és increïblement senzill i el temps de construcció és notablement menor al d'obres convencionals ja que els blocs de formigó cel·lular són més lleugers i més grans, per la qual cosa la seva manipulació i assemblatge és molt més fàcil i ràpida.

La velocitat d'instal·lació utilitzant morter cola és quatre vegades més ràpida que la del totxo tradicional i no té límits d'alçada de construcció diària. El seu assecat és molt ràpid i permet l'acabat final tot just després d'acabar els treballs de maçoneria.

El formigó cel·lular és un material fàcil de tallar, clavar, serrar, perforar, polir, fresar i emmotllar, i es poden utilitzar tant eines manuals com elèctriques.

Permet una instal·lació ràpida d'instal·lacions d'electricitat i d'aigua.

Els blocs especials fan que les portes i les finestres siguin fàcils de muntar.

Permet forjats i cobertes sense capa de compressió, sense encofrats ni apuntalaments, feines de ferralla ni esperar temps de curat.

 • RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL

El formigó cel·lular curat amb autoclau és un material respectuós amb el medi ambient. És 100% d'origen mineral, sense components químics ni components orgànics volàtils (COV), no contamina.

La seva fabricació té un consum d'energia baix i no desprèn olors ni gasos nocius a l'atmosfera, és 100% reciclable i pot ser reutilitzat com a farciment o suplement aïllant i els seus residus no necessiten abocadors o contenidors especials.

El caràcter ecològic del formigó cel·lular curat en autoclau de YTONG està acreditat per diferents certificats i declaracions mediambientals (Cradle to Cradle, Certificat Nature Plus, FDES, Certificat LEED).

Les obres realitzades amb formigó cel·lular YTONG són saludables per al planeta i les persones, ecològiques i de baix consum energètic.

També compleix els requeriments estàndard Passivhaus.

 • FLEXIBILITAT ARQUITECTÒNICA

El formigó cel·lular és un material molt emmotllable i versàtil que proporciona una gran flexibilitat arquitectònica.

Facilita la realització d'instal·lacions i l'obtenció de peces especials per a l'obra, permet un màxim aprofitament de despunts i minimitza la producció de runes.

Posseeix una gran versatilitat en termes de disseny i terminacions, permetent obtenir diverses formes i acceptant sense problema els revestiments tradicionals.

També presenta un bon comportament davant de l'ús de diferents sistemes d'ancoratge i la combinació amb altres materials.

 • GEOMETRIA DE PRECISIÓ

La composició del material i la tecnologia de tall del procés productiu determinen una alta exactitud dimensional de les peces, amb variacions màximes de 1,5 mm., cosa que es tradueix en ploms gairebé perfectes i superfícies llestes per ser acabades. Això reverteix en obres amb menys temps dexecució.

 • QUALITAT I DURABILITAT

L'ús de Formigó Cel·lular curat en autoclau és símbol de qualitat de construcció amb excel·lents estàndards de resistència, durabilitat, aïllament i terminacions.

Les construccions amb aquest material són molt sòlides, tenen un bon comportament sísmic. Té característiques de durabilitat superiors a les d'altres materials de construcció davant de la humitat, cicles de congelació o desglaç, atacs químics, etc., i no es degrada sota condicions climàtiques extremes.

 • RESISTÈNCIA MECÀNICA I A LA COMPRESSIÓ

El formigó cel·lular té una elevada resistència a la compressió, que varia en funció de la densitat del material. La resistència dels murs construïts amb formigó cel·lular permet realitzar habitatges col·lectius fins i tot de diferents altures.

El formigó cel·lular curat en autoclau es comercialitza amb densitats des de 350 kg/m³ fins a 650 kg/m³. Depenent de les necessitats de cada element constructiu i de les necessitats d‟aïllament tèrmic o acústic que es vulgui prioritzar.

 • AÏLLAMENT ACÚSTIC

El formigó cel·lular té gran capacitat d'absorció acústica, fent que part del so incident a l'estructura reboti cap al lloc d'origen, mentre que una altra part molt petita és absorbida per la paret mateix fent que el so a l'interior sigui mínim.

Com més gran sigui la densitat del bloc usat al parament, tindrem un major aïllament acústic.

 • RESISTÈNCIA AL FOC

El formigó cel·lular tractat amb autoclau YTONG és un material mineral incombustible, amb una temperatura de fusió al voltant dels 1200 °C. Els blocs de formigó cel·lular YTONG són un material de classe A1.

A causa de la seva naturalesa mineral i la seva forta resistència tèrmica, el formigó cel·lular YTONG s'adapta particularment bé a totes les aplicacions tallafocs.

És poc sensible als xocs tèrmics. En cas d'incendi no es fissura, no explota i no genera cap emanació gasosa. Així, els serveis d'emergència poden actuar sense risc afegit.

Amb una resistència al foc excepcional, el sistema de construcció amb formigó cel·lular ofereix la solució ideal per a tot tipus de construccions, habitatges unifamiliars, construccions dedificis col·lectius, administratius, industrials o agrícoles.

 • ABSORCIÓ A L'AIGUA

El formigó cel·lular YTONG té resistència als agents químics i a l'aigua.

La seva estructura de porus tancats i escassa capil·laritat fan que el procés d'absorció d'aigua sigui molt lent.

És un autèntic regulador d'humitat, ja sigui suavitzant l'aire sec, mitjançant la difusió de vapor o absorbint l'excés d'humitat. D'aquesta manera contribueix a crear un ambient sa i agradable a tota la casa, és per això que és un material extensament usat a tot el món, des de climes de fred extrem com el nord d'Europa o la Sibèria, fins a les regions càlides i humides tropicals de Sudamèrica o en zones càlides i seques del golf pèrsic.

 • RESISTÈNCIA SÍSMICA

Les estructures de formigó cel·lular YTONG tenen càrregues amb un pes més lleuger i això és molt important en llocs amb risc sísmic. El formigó cel·lular és un material homogeni, lleuger i amb un comportament de ductilitat que permeten minimitzar les càrregues sísmiques.

El seu particular ús de cola tècnica de 1 a 2 mm de gruix, fan que les parets actuïn com un bloc i no com a maons aïllats. Això li confereix un molt bon comportament davant dels moviments.

 • COST DE TRANSPORT

Els costos de transport es redueixen ja que els blocs de formigó cel·lular en ser més grans es necessita menys material per construir una obra i a més són més lleugers ja que tenen aire al seu interior.

 • OBRES NETES

La construcció amb formigó cel·lular es caracteritza per obres netes que a més a més proporcionen una millora en les condicions de treball dels constructors.

La col·locació dels blocs és una feina pràcticament seca utilitzant ciment cola i eines senzilles. Són lleugers el que permet treballar amb ells d'una manera ràpida i còmoda, facilitant la tasca del constructor.

Gràcies a la precisió en els càlculs de material i en els talls dels blocs, les deixalles generades són molt baixes.

No és nociu per a la salut i no requereix el transport de runes.

 • FORMACIÓ DE PROFESSIONALS

La formació de treballadors per a l'emmotllament i la construcció amb els blocs de formigó cel·lular YTONG tenen una corba ràpida d'aprenentatge. És un material fàcil de treballar i amb molts avantatges a l'hora de manipular-lo i col·locar-lo.

Què es pot construir amb YTONG

bim
Els murs de càrrega es realitzen amb blocs de formigó cel·lular curat en autoclau de mínim 20 cm d'espessor, tot i que recomanem l'ús de blocs de 25 cm d'espessor i de 400 kg/m³ per tenir una bona combinació entre resistència mecànica i aïllament tèrmic, o blocs de 20 cm d'espessor i de 500 kg/m³ si es prioritza l'aïllament acústic. Com més densitat del bloc, més aïllament acústic.

Si els blocs estructurals són murs entre dos habitatges, on és important un bon aïllament acústic, es recomana lús de blocs d’un gruix superior i densitat també superior.

És un fet rellevant i a destacar que el valor característic de compressió d'un mur de càrrega de junta fina fet amb formigó cel·lular curat en autoclau i el valor de compressió del propi bloc són valors molt propers. Això és perquè els blocs de formigó cel·lular són blocs fets amb un material massís i de densitat homogènia i a més les juntes d'unió són molt fines i d'un material adequat i adaptat a les característiques del bloc. Tot fa que els murs de càrrega tinguen una alta isotropia i homogeneïtat.

 • Murs de tancament exteriors / mur de façana sense càrrega

Són aquells murs de fàbrica que no són un element estructural de l'edifici. Aquells murs que no reben cap pes vertical o que no estan recolzats a la bigueta.

Hi ha tipologies d'edificacions que no permeten l'ús dels blocs de formigó cel·lular per a ús estructural. El formigó cel·lular tractat en autoclau té unes característiques que el fan molt bo pel seu ús com a material combinat amb una estructura metàl·lica o de formigó armat. El gran aïllament tèrmic, la lleugeresa i la rapidesa de col·locació li donen al formigó cel·lular aquest avantatge comparatiu respecte a altres materials per a l'execució d'aquest tipus de mur.

Pel que fa a les càrregues dels murs no estructurals, cal tenir en compte sobretot les càrregues laterals del vent i les càrregues laterals sísmiques. Aquestes càrregues s'han de calcular sobre la base dels criteris marcats pel DB-SE-AE del CTE (Accions a l'edificació).
Els murs de càrrega són les parets d’un habitatge que formen part de l’estructura i que suporten el pes de ledifici.

Per executar els murs de càrrega, els principis corresponents a elements de fàbrica s'aplica el Document Bàsic Seguretat Estructural (BD-SE-F). Els blocs de formigó cel·lular curat en autoclau compleixen amb la normativa UNE EN 771-4:2000 (especificacions de peces de fàbrica de paleta, part 4.).

Els esforços dels murs de càrrega provenen principalment de les càrregues verticals i del propi pes dels murs. Els murs també han de suportar la força del vent i l’acció sísmica.

 • Murs de càrrega exteriors:

 • Què es pot construir amb Ytong?

Amb el Formigó Cel·lular curat a Autoclau es poden fer totes les parts d'una construcció. El sistema constructiu de formigó cel·lular disposa de tots els elements necessaris per fer edificis integrals amb formigó cel·lular curat en autoclau.

Els elements constructius són:
Blocs per fer murs de càrrega.
Llindes prefabricats.
Peces especials per cèrcols i llindes.
Peces especials per a cèrcols verticals (blocs en O). especial per a zones sísmiques.
Plaques armades per a aïllants i forjats.
Plaques armades per a cobertes.

 • Què es pot construir amb HCCA:

El formigó cel.lular no és tan sols un material de construcció, és un sistema constructiu. Amb el formigó cel.lular curat en autoclau, es pot sol.lución totalment i íntegrament una vivenda. Per tant, es pot definir com un sistema constructiu.
Murs de càrrega exteriors.
Murs de tancament exteriors / mur de façana sense càrrega.
Murs Contra incendi.
Envans i particions interiors no portants.
Llindes.
Forjats.

 • Murs Contra incendi.

El formigó cel·lular curat en autoclau és també molt usat per fer la funció de tallafoc. Les parets contra incendis tenen una funció fonamental: separar les estances d'una casa o separar dos habitatges de manera que un incendi no es pugui propagar a l'altra banda. La seva funció és preservar la vida humana i afavorir l'evacuació de les persones i facilitar l'acció dels equips de rescat i bombers. Convé també que aquests paraments no emetin gasos perquè preservin també el medi ambient. Aquesta situació o necessitat acostuma a donar-se a la construcció de naus industrials, edificis de gran altura, centres comercials, cinemes, etc.

El formigó cel·lular curat en autoclau té una elevada resistència al foc. No només és ignífug, sinó que també manté la resistència estructural entre 3 i 7 hores amb foc directe. Aquesta qualitat també fa que sigui un bon material per al seu ús com a element de tancament o de mur tallafoc. No només és molt bo per aguantar l'estanquitat, sinó que tampoc no emet cap gas tòxic quan hi fa contacte. Perquè el mur tallafoc sigui eficaç, cal fer servir blocs amb lateral llis i realitzar la junta vertical amb morter cola.

Es recomana també lús de blocs de doble alçada (50 cm) que es col·loquen amb una mini grua, ja que així saugmenta considerablement el temps d’execució.

Actualment, la classificació de la reacció al foc d'un material ens permet avaluar fins a quin punt un material participa en la propagació del foc. Aquesta informació ve regulada a la normativa UNE-EN 13501-a:2002 per als productes de construcció.

El formigó cel·lular curat en autoclau té la classificació A1 i A2, de material incombustible. És a dir, que és un material que no contribueix a la propagació del foc.

Pel que fa a l'estabilitat davant del foc d'un element constructiu cal tenir en compte tres factors:
 1. R = estabilitat: període durant el qual un element segueix complint la seva funció de càrrega i manté la seva estabilitat.
 2. E = Impermeabilitzant: període durant el qual l'element constructiu roman estanc a les flames, fum i gasos.
 3. I = Aïllament tèrmic: període durant el qual l'element constructiu evita l'escalfament al costat no exposat al foc, perquè no es produeixi una combustió espontània a l'espai que no està cremant.
 • Envans i particions interiors no portants
Hi ha tipologia de construccions que no permeten l'ús de murs de fàbrica com a element estructural, ja sigui degut a les dimensions o a les sobrecàrregues. Normalment són edificis d'alçada, naus industrials, centres comercials, cinemes, etc.

El formigó cel·lular curat en autoclau és especialment interessant per a aquest tipus d'ús, ja que és lleuger, ràpid de col·locar i té un excel·lent aïllament tèrmic. També és molt interessant en la combinació d'obres amb estructura metàl·lica o de formigó armat.

També en aquesta tipologia d'edificis, és utilitzat com a mur no portant i alhora com a mur tallafocs. Si és com tallafocs, sempre és obligatori l'ús de cola al lateral de la peça, és a dir, fer junta vertical encolada.

Si són murs de molta alçada i grans dimensions, hi ha la peça “modulblock” que té 50 cm d'alçada que permet augmentar el ritme de col·locació.

Els envans i les particions interiors en habitatges es poden executar amb els blocs de formigó cel·lular curat en autoclau. Els elements més usats per a la posada en obra són:
El formigó cel·lular curat en autoclau és un material que no es crema. És capaç de resistir l'exposició al foc de 3 a 7 hores sense perdre'n la resistència estructural.

És un material que s'escalfa molt poc amb el foc obert, de manera que les xemeneies i les estufes es poden col·locar al costat de les parets de formigó cel·lular curat en autoclau. No emet cap substància tòxica fins i tot en contacte directe amb el foc.

El formigó cel·lular curat amb autoclau pot arribar a suportar temperatures de fins a 1200 ºC. Una paret de formigó cel·lular amb un gruix de 15 cm romandrà intacta després de 3 hores sotmesa a una temperatura extrema de 1200 ºC. A causa de la seva naturalesa mineral i la seva gran resistència tèrmica, el formigó cel·lular curat en autoclau s'adapta perfectament bé a totes les aplicacions tallafocs.

Al DB-SI s'especifiquen les exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi. Les exigències afecten els elements de Formigó Cel·lular curat a Autoclau.

El comportament al foc del formigó cel·lular curat en autoclau és excel·lent, això és degut en gran part gràcies al seu baix coeficient de conductivitat tèrmica, ja que influeix molt en el flux de transmissió de la calor a través del propi material. Això fa que la temperatura al costat no exposat es mantingui en un nivell més baix o reduït.

Un altre dels avantatges del formigó cel·lular curat en autoclau és que no es fissura i tampoc emet cap gas tòxic. Això és molt bo amb vista als serveis d'emergència, ja que poden actuar sense cap risc afegit.

Amb els assaigs fets amb un bloc de 15cm de gruix, amb temperatures superiors a 1000 ºC, després de 6 hores d'exposició a aquesta temperatura, a la banda del bloc no exposada, la temperatura es manté per sota dels 80 ºC.
 1. el bloc d'envà: dimensions de 625x25x7 cm o 625x50x7 cm
Es tracta de blocs destinats a envans no portant. Es pot executar amb el bloc de 50 cm d'alçada per millorar el rendiment a l'execució i així també el cost.

2. el bloc d'envà de terra a sostre: dimensions de 60x240 cm fins a 60x300 cm.
Blocs de gran format i amb l'alçada estàndard d'una planta per a la ràpida execució d'envà. Per a un elevat ritme de col·locació. Molt indicat per a obres de grans superfícies i geometria repetitiva.

3. Llindes no portants: dimensions de 25x125 cm fins a 25x200 cm.
Llindes de dimensions estàndard. Aporten la facilitat de la col·locació de les portes als buits dels envans. Una de les seves aportacions és que donen continuïtat al sistema constructiu de formigó cel·lular millorant així la inèrcia tèrmica global.

 • Llindes

Les llindes de formigó cel·lular curat en autoclau són elements armats que poden arribar a tenir una longitud fins a 3 metres lineals. La seva densitat és de 550 kg/m³.

Les llindes prefabricades mai no es podran tallar en obra, s'han de demanar a fàbrica i no es poden modificar.

Els suports mínims de les llindes seran de 20 cm a cada costat en cas que la llinda tingui 1,75 m de longitud, i serà de 25 cm per a longituds des d'1,75 m fins 3,00 m.

Les llindes vénen amb la indicació de com s'ha de col·locar a l'obra.

També hi ha lopció dutilitzar llindes de més de 3 m, sempre que es tingui en compte des de la fase inicial de disseny, i així aconseguir fer llums majors. Per exemple, es podria fer servir una bigueta de formigó i després es podria folrar amb formigó cel·lular curat en autoclau.

Una altra opció seria la d'usar els blocs a “U” per arribar a tenir llums de fins a 6 metres de longitud com a encofrat perdut. S'usa el bloc a U amb una armadura de formigó armat al seu interior.
Els forjats o plaques armades de formigó cel·lular són elements portants i alhora aïllants. Aquests es fan servir per realitzar:
 1. Forjats sanitaris.
 2. Forjats entre plantes.
 3. Cobertes.
Són plaques que no requereixen capa de compressió, ja que un cop instal·lades, són autoportants i transitables. Després de la instal·lació, només caldrà fer el segellat de les juntes longitudinals.

Un dels grans avantatges d'aquest tipus de sostre és la velocitat de col·locació.

Les plaques de forjat de formigó cel·lular es fabriquen en gruixos de fins a 30 cm de gruix. La longitud màxima és de 6,75 mi la densitat és de 550 kg/m³. Poden suportar càrregues fins a 500 kg/m².

La seva col·locació té molts avantatges: col·locació directa en sec sobre murs portants, practicable immediatament, no necessita encofrat, té un alt rendiment de col·locació (100m² cada 5 hores), excel·lent aïllament tèrmic, possibilitat de voladissos fins a 1,5m i eliminació de ponts tèrmics a balcons.
blocs de formigó cel·lular en fila

 • Forjats

Documentos técnicos y manuales

Guías Técnicas YTONG
Catálogos Comerciales
Tabiquería Interior
Naves Industriales
Fuego
Medio Ambiente
Fichas Técnicas
Fichas de Seguridad
info@hormigon365.es
© HORMIGÓN 365, S.L.
+34 611 555 111
Aviso Legal
newsletter